معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

بهینه سازی فرایند خشک کردن میوه جات

به اشتراک گذاری

ستاد پژوهشی