معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

بهینه سازی فرایند خشک کردن میوه جات

ستاد پژوهشی