معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

گروه پژوهشی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

نام سمت شماره تماس ایمیل ریزومه
دکتر مریم مقدم متین مدیر گروه matin@um.ac.ir
دکتر حجت نادری مشکین عضو هیات علمی 31997452 Hojjat_naderi@jdm.ac.ir
دکتر معین فرشچیان عضو هیات علمی 31997445 moein.farshchian@mail.um.ac.ir
آقای محمود رئیس المحدثین عضو هیات علمی 31997451
آقای مهدی میر احمدی دبیر گروه پژوهشی 31997452 mahdi.mirahmadi@jdm.ac.ir
خانم حلیمه حسن زاده عضو گروه پژوهشی 31997451
دکتر پریرخ لوایی عضو هیات علمی 31997447
خانم آزاده حقیقی طلب عضو پژوهشی پاره وقت 31997452
آقای محمدرضا آزاده کارشناس گروه 31997448

ستاد پژوهشی