معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

گروه بیوتکنولوژی گیاهان زینتی

نام  سمت شماره تماس ایمیل ریزومه
دکتر احمد شریفی مدیر گروه و عضو هیات علمی 31997456
خانم زهره تیموری کارشناس آزمایشگاه 31997461
دکتر سیده مهدیه خرازی عضو هیات علمی 31997456
خانم آزاده خادم پژوهشگر 31997458
خانم مریم مرادیان پژوهشگر 31997461