معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

گروه بیوتکنولوژی گیاهان زینتی

نام  سمت شماره تماس ایمیل ریزومه
دکتر احمد شریفی مدیر گروه و عضو هیات علمی 31997456
خانم زهره تیموری کارشناس آزمایشگاه 31997461
دکتر دکتر سیده مهدیه خرازی عضو هیات علمی 31997456
خانم دکتر آزاده خادم عضو هیات علمی 31997458
خانم مریم مرادیان پژوهشگر 31997461