معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

مرکز تحقیقات عفونت های منتقله از خون

نام سمت شماره تماس ایمیل ریزومه
دکتر محمدرضا هدایتی مقدم هیات علمی و مدیر مرکز تحقیقات 31997445 drhedayati@acecr.ac.ir
دکتر آرمان مساوات عضو هیات علمی  31997447 mosavat@acecr.ac.ir
 دکتر راحله میری پزشک مرکز تحقیقات 38557970
خانم ساناز احمدی قزلدشت عضو هیات علمی  31997447