معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

ژربرا (Gerbera jamesonii)

به اشتراک گذاری

گل شاخه بریده تکثیر شده به روش کشت بافت

کسب دانش فنی تکثیر تجاری در گروه بیوتکنولوژی گیاهان زینتی

نحوه ی عرضه به بازار: گیاهچه های سازگار شده در مراحل مختلف رشدی

ستاد پژوهشی