معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

ژربرا (Gerbera jamesonii)

گل شاخه بریده تکثیر شده به روش کشت بافت

کسب دانش فنی تکثیر تجاری در گروه بیوتکنولوژی گیاهان زینتی

نحوه ی عرضه به بازار: گیاهچه های سازگار شده در مراحل مختلف رشدی

ستاد پژوهشی