معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

مدیران ستادی معاونت

نام سمت شماره تماس
دکتر جواد سخدری مرکز تجاری سازی 31997543
 دکتر زهرا نظری دبیر کمیته پروژه یابی 31997407
خانم لعیا سوهانی مدیر اجرایی 31997404
آقای سید حبیب طاهری مدیر برنامه ریزی و توسعه 31997405
آقای حسین حسین زاده مسئول دفتر معاونت 31997401