معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

مدیران ستادی معاونت

نام سمت شماره تماس
  دبیر کمیته پروژه یابی 31997407
خانم لعیا سوهانی مدیر اجرایی 31997404
آقای سید حبیب طاهری مدیر برنامه ریزی و توسعه 31997405
آقای حسین حسین زاده مسئول دفتر معاونت 31997401