معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

خدمات تخصصی

  • ارائه انواع خدمات تخصصی از مشاوره برای راه‌اندازی واحدهای تولید قارچ صنعتی و خانگی تا آنالیز بستر کشت

ستاد پژوهشی