معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

گروه مدیریت و برنامه ریزی گردشگری

نام سمت شماره تماس ایمیل ریزومه
دکتر معصومه توانگر مدیر گروه و عضو هیات علمی   31997521 masoomeh_tavangar@yahoo.com
دکتر مژگان ثابت تیموری عضو هیات علمی 31997523
آقای حسین مبینی عضو هیات علمی 31997522
آقای امیر فخریان پژوهشگر 31997519