معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

تماس با ما

به اشتراک گذاری

ارتباط با ما:

  • آدرس: مشهد – میدان آزادی – پردیس دانشگاه فردوسیسازمان مرکزی جهاد دانشگاهی
  • دفتر معاونت 31997401(051)
  • فکس31997401(051)
  • Sec.khr@acecr.ac.ir

ستاد پژوهشی