معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

مدیران پژوهشی

پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی

نام سمت گروه شماره تماس ایمیل
دکتر سید علی اکبر شمسیان ریاست پژوهشکده پژوهشکده 31997101
دکتر حمیدرضا پوریان فر معاون آموزشی و پژوهشی پژوهشکده 31997436 pourianfar@acecr.ac.ir
دکتر حمیدرضا پوریان فر مدیر گروه  بیوتکنولوژی قارچ های صنعتی 31997436 pourianfar@acecr.ac.ir
دکتر احمد شریفی شریف آباد مدیر گروه  بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی 31997456 ahmadsharifi66@yahoo.com
دکتر مریم عامری  مدیر گروه    بیوتکنولوژی میکروارگانیسمهای صنعتی 31997441 ma.ameri@jdm.ac.ir
پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

نام سمت گروه شماره تماس ایمیل
دکتر حمید رضا بیدخوری سرپرست پژوهشکده
دکتر فرشته حسینی معاونت پژوهش و آموزش پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی 31997416 f.hoseini@acecr.ac.ir
دکتر شادی بلوریان مدیر گروه  گروه افزودنی های غذایی 31997415 bolourian@acecr.ac.ir
دکتر فخری شهیدی
مدیر گروه  گروه کیفیت و ایمنی مواد غذایی 31997431 e.milani@jdm.ac.ir
مهندس غلامعلی گلی موحد

مدیر گروه 

گروه فرآوری مواد غذایی 31997432 goli@acecr.ac.irپژوهشکده گردشگری

نام سمت گروه شماره تماس ایمیل
مهندس حاتمی ریاست  پژوهشکده گردشگری 301997501 hadirafiy@yahoo.com
دکتر حامد بخشی مدیر گروه  پژوهشگروه جامعه شناسی گردشگری 31997506 haamed.bakhshi@gmail.com
دکتر معصومه توانگر مدیر گروه   گروه مدیریت و برنامه ریزی گردشگری 31997521 masoomeht4@gmail.com
دکتر جواد براتی مدیر گروه  گروه اقتصاد گردشگری 31997533 j_baraty@yahoo.com
آقای حسین آقاجانی مدیر گروه  گروه توسعه پایدار شهری منطقه ای 31997524 Aqajani_h@yahoo.com
گروه پژوهشی پزشکی

نام سمت گروه شماره تماس ایمیل
دکتر محمدرضا هدایتی مقدم مدیر گروه  مرکز تحقیقات عفونت های منتقله از خون 31997445 drhedayati@acecr.ac.ir
دکتر مریم مقدم متین مدیر گروه گروه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی 31997452 matin@um.ac.irگروه پژوهشی مواد و مرکز خدمات فنی و مهندسی

نام سمت گروه شماره تماس ایمیل
 آقای احمد مولودی مدیرگروه گروه پژوهشی مواد نوین 31997471 a.moloodi@jdm.ac.ir