معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

مدیران پژوهشی

پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی

نام سمت گروه شماره تماس ایمیل ریزومه
دکتر حمیدرضا پوریان فر معاون آموزشی و پژوهشی بیوتکنولوژی قارچ های صنعتی 31997436 pourianfar@acecr.ac.ir
دکتر حمیدرضا پوریان فر مدیر گروه  بیوتکنولوژی قارچ های صنعتی 31997436 pourianfar@acecr.ac.ir
دکتر احمد شریفی شریف آباد مدیر گروه  بیوتکنولوژی گیاهان زینتی 31997456 ahmadsharifi66@yahoo.com
دکتر مریم عامری  مدیر گروه    بیوتکنولوژی ریزسازواره های صنعتی 31997441 ma.ameri@jdm.ac.ir
پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

نام سمت گروه شماره تماس ایمیل ریزومه
دکتر فرشته حسینی معاونت پژوهش و آموزش پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی 31997416 f.hoseini@acecr.ac.ir
دکتر شادی بلوریان مدیر گروه  گروه افزودنی های غذایی 31997415 bolourian@acecr.ac.ir
دکتر الناز میلانی مدیر گروه  گروه کیفیت و ایمنی مواد غذایی 31997431 e.milani@jdm.ac.ir
آقای غلامعلی گلی موحد

مدیر گروه 

گروه فرآوری مواد غذایی 31997432 goli@acecr.ac.irپژوهشکده گردشگری

نام سمت گروه شماره تماس ایمیل ریزومه
مهندس حاتمی ریاست  پژوهشکده گردشگری 301997501 hadirafiy@yahoo.com
دکتر حامد بخشی مدیر گروه  پژوهشگروه جامعه شناسی گردشگری 31997506 haamed.bakhshi@gmail.com
دکتر معصومه توانگر مدیر گروه   گروه مدیریت و برنامه ریزی گردشگری 31997521 masoomeht4@gmail.com
دکتر جواد براتی مدیر گروه  گروه اقتصاد گردشگری 31997533 j_baraty@yahoo.com
آقای حسین آقاجانی مدیر گروه  گروه توسعه پایدار شهری منطقه ای 31997524 Aqajani_h@yahoo.com
گروه پژوهشی پزشکی

نام سمت گروه شماره تماس ایمیل ریزومه
دکتر محمدرضا هدایتی مقدم مدیر گروه  مرکز تحقیقات عفونت های منتقله از خون 31997445 drhedayati@acecr.ac.ir
دکتر مریم مقدم متین مدیر گروه گروه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی 31997452 matin@um.ac.irگروه پژوهشی مواد و مرکز خدمات فنی و مهندسی

نام سمت گروه شماره تماس ایمیل ریزومه
 آقای احمد مولودی مدیرگروه گروه پژوهشی مواد نوین 31997471 a.moloodi@jdm.ac.ir