معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

مدیران پژوهشی

به اشتراک گذاری

پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی

نام سمت گروه شماره تماس ایمیل ریزومه
دکتر حمیدرضا پوریان فر مدیر گروه  بیوتکنولوژی قارچ های صنعتی 31997436 pourianfar@acecr.ac.ir
دکتر احمد شریفی شریف آباد مدیر گروه  بیوتکنولوژی گیاهان زینتی 31997456
دکتر مریم عامری  مدیر گروه    بیوتکنولوژی ریزسازواره های صنعتی 31997441 ma.ameri@jdm.ac.ir
پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

نام سمت گروه شماره تماس ایمیل ریزومه
دکتر فرشته حسینی معاونت پژوهش و آموزش پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی 31997416 f.hoseini@acecr.ac.ir
دکتر شادی بلوریان مدیر گروه  گروه افزودنی های غذایی 31997415 bolourian@acecr.ac.ir
دکتر الناز میلانی مدیر گروه  گروه کیفیت و ایمنی مواد غذایی 31997431 e.milani@jdm.ac.ir
آقای غلامعلی گلی موحد

مدیر گروه 

گروه فرآوری مواد غذایی 31997432 goli@acecr.ac.irپژوهشکده گردشگری

نام سمت گروه شماره تماس ایمیل ریزومه
دکتر هادی رفیعی ریاست  پژوهشکده گردشگری 301997501
دکتر حامد بخشی مدیر گروه  پژوهشگروه جامعه شناسی گردشگری 31997506
دکتر معصومه توانگر مدیر گروه   گروه مدیریت و برنامه ریزی گردشگری 31997521
دکتر جواد براتی مدیر گروه  گروه اقتصاد گردشگری 31997533
آقای حسین آقاجانی مدیر گروه  گروه توسعه پایدار شهری منطقه ای 31997524
گروه پژوهشی پزشکی

نام سمت گروه شماره تماس ایمیل ریزومه
دکتر محمدرضا هدایتی مقدم مدیر گروه  مرکز تحقیقات عفونت های منتقله از خون 31997445 drhedayati@acecr.ac.ir
دکتر مریم مقدم متین مدیر گروه گروه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی 31997452 matin@um.ac.irگروه پژوهشی مواد و مرکز خدمات فنی و مهندسی

نام سمت گروه شماره تماس ایمیل ریزومه
 آقای احمد مولودی مدیرگروه گروه پژوهشی مواد نوین 31997471 a.moloodi@jdm.ac.irستاد پژوهشی