معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

قارچ تازه صدفی (در انواع رنگ های آن)

ستاد پژوهشی