معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

برنامه زماني

مدرسه پاييزه «مرور سيستماتيک و متاآناليز (نظري- عملی)»

24 تا 27 آبان ماه 1401

برگزار کننده: مرکز تحقيقات عفونت‌هاي منتقله از خون سازمان جهاددانشگاهي خراسان رضوي

روز اول: سه‌شنبه 24/8/1401 ساعت 8 صبح تا 4 عصر

۱ مقدمه‌ای بر اهداف و برنامه کارگاه، معرفی انواع مطالعات ثانویه پژوهشی، انواع مطالعات مروری و تفاوت‌های آنها       30 دقيقه

2 مفاهیم و چرايي مرور سیستماتیک و مراحل تدوین پروتکل و اجرای آن                                                           90 دقيقه

3  انتخاب موضوع و عنوان مرور سیستماتیک: طراحي سؤال مروري به‌عنوان مهم‌ترین گام                                      120 دقيقه

4 کار گروهي (تمرین عملی) طراحي سؤال و انتخاب عنوان (تهیه کلیدواژه برای جستجوی سیستماتیک)                        90 دقيقه

5 کلیات جستجوی شواهد و اسناد (معیارهای ورود و خروج مطالعات اولیه، تدوین راهبرد جستجو)                             60 دقيقه

روز دوم: چهار‌شنبه 25/8/1401 ساعت 8 صبح تا 4 عصر

1 جستجوی آنلاين اسناد در پایگاه‌ها و بانک‌هاي اطلاعاتي مختلف                                                                    120 دقيقه

2 کار گروهي درخصوص راهبرد جستجو (تعيين واژه‌ها، منابع، بازه زمانی و دستورالعمل‌های جستجو)                        60 دقيقه

3 انتقال نتایج جستجو به نرم افزار مدیریت منابع (نحوه ساخت گروه‌ها و غربالگری مقالات در endnote)                  75 دقيقه

4 غربالگری و انتخاب اوليه اسناد                                                                                                           75 دقيقه

5 کار گروهي درخصوص اجرای مراحل غربالگری و فرایند انتخاب و مدیریت منابع                                              60 دقيقه

روز سوم: پنج‌شنبه 26/8/1401 ساعت 8 صبح تا 4 عصر

1 استخراج داده‌هاي مورد نیاز برای مرور سیستماتیک، تبدیل داده‌ها و آماده‌سازی آنها برای آنالیز                                75 دقيقه

2 سنجش کيفيت متدولوژیک مطالعات اولیه و ارزيابي خطر سوگرايي (Risk of Bias)                                             105 دقيقه

3 کار گروهي درخصوص استخراج داده‌ها و ارزيابي خطر سوگرايي                                                                  90 دقيقه

4 معرفی PRISMA و نحوه ثبت شیوه‌نامه اجرای مطالعات مروری                                                                     60 دقيقه

5 نحوه نگارش مقالات مرور سیستماتیک                                                                                                     30 دقيقه

6 نحوه ارزيابي مطالعات مرور سیستماتیک                                                                                                 30 دقيقه

روز چهارم: جمعه 27/8/1401 ساعت 8:30 صبح تا 1:30 عصر

1 کليات و مفاهيم متاآنالیز                                                                                                                           30 دقيقه

2 مفهوم و شاخص‌های اندازه اثر (effect size) و چگونگي استخراج داده‌های مورد نیاز برای محاسبه آن                        60 دقيقه

3 آشنایی با مدل‌های ترکیب و وزن‌دهی در متاآنالیز                                                                                           30 دقيقه

4 معرفي نرم‌افزارهاي موجود، نمودارها و خروجي‌هاي متاآنالیز                                                                            60 دقيقه

5 معرفی عدم تجانس يا ناهمگنی (heterogeneity) و راهکارهای تشخیص و مديريت آن                                          45 دقيقه

6 آنالیزهای تکمیلی در فرايند متاآنالیز (تحلیل حساسیت، تحلیل گروه‌هاي فرعي، متارگرسیون، تورش انتشار)                      45 دقيقه