معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

گروه پژوهشی سلولهای بنیادی و پزشکی باز ساختی

ستاد پژوهشی