معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

مرکز تحقیقات عفونت های منتقله از خون

ستاد پژوهشی